Jak reklamovat

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti VELOSPORT - TAUWINKL s.r.o., Žerotínovo nám. 38, Přerov, 750 02.

Reklamační řád popisuje postup při uplatnění reklamace zboží pořízeného kupujícím od prodávajícího.

Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před provedením objednávky. Uzavřením kupní smlouvy a následným převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s tímto Reklamačním řádem.

Za uzavření kupní smlouvy se považuje provedení elektronické objednávky na www.KolaMorava.cz a následné převzetí zboží.

Za převzetí zboží se považuje osobní odběr na prodejně, nebo převzetí zásilky od pověřeného dopravce.


Záruční doba na zakoupené zboží činí 24 měsíců. Bude-li prodejcem záruční doba prodloužena, uvede tuto změnu písemně v záručním listu nebo na dokladu o koupi.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu . Převezme-li zákazník zásilku a dodatečně zjistí jakoukoliv neshodu s objednaným zbožím, nebo pokud je zboží nekompletní či poškozené, je povinen o této skutečnosti informovat prodejce. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Pokud tak neučiní, nemusí být pozdější reklamace zásilky uznána.


Objeví-li kupující v průběhu záruční doby vadu zakoupeného zboží, má právo uplatnit reklamaci takového zboží. Tuto vadu musí oznámit neprodleně a bez odkladu. Záruka (odpovědnost za vady prodané věci) se vztahuje na výrobní a technologické vady výrobku, vady materiálů, vady funkce a užitné hodnoty výrobku k nimž je daná věc obvykle používána, a jiné vady které jsou v rozporu s kupní smlouvou.


Za neoprávněnou reklamaci se považuje především zboží, které je :

- reklamované po uplynutí záruční lhůty v den doručení nebo předložení
- mechanicky poškozené
- poškozené neodborným servisním zásahem
- poškozené přírodními živly (voda, oheň, zásah blesku a jiné)
- poškozeno nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo jinak, než je běžné u dané věci


Uplatňuje-li kupující reklamaci, doručí reklamované zboží prodejci na adresu  VELOSPORT - TAUWINKL s.r.o., Žerotínovo nám. 38, Přerov, 750 02.

Reklamované zboží musí být doručeno čisté, v kompletním stavu. Pouze v případech předem dohodnutých s prodávajícím je možné zasláni pouze poškozené součásti reklamované věci (součásti jízdních kol a pod. )

Po doručení reklamovaného zboží prodávajícímu postoupí reklamaci servisnímu oddělení, kde bude posouzena oprávněnost reklamace, rozhodnuto o způsobu odstranění reklamované vady a následné vyřízení. Poté bude kupující vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace a vyzván k jejímu vyzvednutí. Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×